STADGAR för föreningen Tunsjö Byalag
 
Tillbaka 

Stadgar antagna av årsmötet 2008-04-06, ersätter stadgar från årsmöte 1999-03-21


§ 1 Föreningens uppgifter

Föreningen Tunsjö Byalag har till uppgift

att främja kunskapen om och känslan för bygden och dess, ur historisk och kulturell synpunkt, värdefulla traditioner.

att aktivt medverka till vård och bevarande av Tunsjöns natur och kultur samt i miljö- och samhällsplanering

att skapa och upprätthålla kontakt i syfte att stärka sammanhållningen och höja trivseln bland permanent- och fritidsboende i Tunsjön.

att tillvarata gemensamma intressen av olika slag till föreningsmedlemmarnas bästa.

att samarbeta med kommunala och andra organisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden.

att aktivt verka för Tunsjöns utveckling med strävan mot en ökad befolkning.

§ 2 Medlemsskap

Medlemsskap i förening tillerkänns var och en som ansluter sig till föreningens målsättning, utan särskild ansökan, men efter erläggande av avgift som fastställes av årsmötet.

§ 3 Uteslutning

Medlem som inte betalar sin årsavgift eller på annat sätt uppträder illojalt mot föreningen och motarbetar densamma, kan på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 4 Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom
• föreningsmöten, varav ett årsmöte som avhålls i mars månad
• styrelse
• kommittéer eller grupper som årsmöte eller styrelse utser

§ 5 Föreningsmöten

Föreningsmöten hålls enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen.

Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.

Kallelse till föreningsmöten och årsmöten sker skriftligt till medlemmarna senast 14 dagar före sammanträdet.

Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. Behandling av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse.
5. Fastställande av balansräkning.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
8. Val av ordförande intill nästa årsmöte
9. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år, och två suppleanter för ett år. (Vid bildandet väljes dessutom ytterligare tre ledamöter för en tid av ett år)
10. Val av två revisorer jämte en suppleant.
11. Val av nöjeskommitté.
12. Val av sjökommitté.
13. Val byagårdskommitté.
14. Val av kulturkommitté.
13. Val av valberedning, sammankallande + två ledamöter.
14. Fastställande av årsavgift i föreningen.
15. Fastställande av arbetsplan för kommande verksamhetsår.
16. Övriga frågor.

§ 6 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse, som består av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande.

Uppgifter:
att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktioner
att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut
att förvalta föreningens tillgångar och handlägga de löpande ärendena.
att inom en månad från räkenskapsårets slut överlämna protokoll och räkenskaper till revisorerna
att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet
att i övrigt arbeta i enlighet med föreningens uppgifter anvisade i dessa stadgar

§ 7 Upplösning

Förslag till upplösning av föreningen får endast tas upp vid ordinarie årsmöte och skall då vara särskilt angivet i kallelsen. För godkännande fordras ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Beslut ska vara åtföljt av beslut angående disponering av föreningens tillgångar.

§ 8 Stadgeändring

För bifall till stadgeändring erfordras ¾ av de vid årsmöte avgivna rösterna. Förslaget ska vara särskilt angivet i kallelsen.

Tillbaka

  Tunsjö Byalags hemsida
Sidan uppdaterad 2008-06-13